فرزاد   قاسمی

دارای مدرک لیسانس بازیگری
دریافت جوائز متعدد در جشنوار های تئاتر استان، منطقه ای فجر، و جشنواره های سراسری و بین المللی