دوشنبه    21 / 12 / 1396    0:23:00

نویسنده: محمد چرمشیر
کارگردان: پریسا خدابخشی
بازیگران:
زهرا میرشمشیری
خشایار دمساز
آرزو کمالی
نسیم امین الرعایا
الهه نجفی
عظیمه مستاجران
محمد رضا زارعی
19 الی 21 اسفند
ساعت 19
پلاتو آموزشگاه بازیگر