سه شنبه    3 / 4 / 1399    17:28:00

کلاس تئاتر کودک:
شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 16الی17

کلاس تئاتر نوجوان:
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16الی17:15