چهارشنبه    11 / 4 / 1399    2:00:00

امتحان ترم دو بازیگری در دو بخش مونولوگ و دیالوگ برگزار شد.