چهارشنبه    18 / 4 / 1399    12:12:00

امتحان ترم 1 بازیگری در سه بخش تیپ ، بداهه و مونولوگ برگزار شد.