پنج شنبه    2 / 5 / 1399    13:14:00

نتایج ترم یک بازیگری به شرح زیر می باشد:
نفر اول: آوا صالحی
نفر دوم: فاطمه کیانی
نفر سوم مشترک: زهرا کاهکش
مهدی هادیان