سه شنبه    14 / 5 / 1399    0:22:00

رتبه های برتر امتحان پایان دوره ترم سه به شرح زیر می باشد:
رتبه اول: محمد جعفر پیشه
رتبه دوم: زهرا احمدی و ساناز نوربخش
رتبه سوم: ترانه فراهانی و زهرا یزدانبخش و شیما زاغیان