پنج شنبه    30 / 5 / 1399    12:48:00

نمایش بیداری به وقت خون به نویسندگی و کارگردانی آقای احسان جانمی در جشنواره سراسری تئاتر مقاومت پذیرفته شد.
اسامی بازیگران به زودی اعلام خواهد شد.