پنج شنبه    6 / 6 / 1399    13:57:00

نظر به امتحان بازیگری کودک و نوجوان آموزشگاه و اینکه همه هنرجویان توانستند بازی خیلی خوبی از خود ارائه دهند همه با نمره بسیار خوب به ترم بعد راه پیدا کردند. و اجرای آیلین مردانشاه و تارا تیموری در بخش کودک و اجرای هستی حاج حیدری در بخش نوجوان به عنوان اجرای برگزیده انتخاب می شوند.