جمعه    28 / 6 / 1399    23:06:00

رتبه های برتر ترم ۱ بازیگری تابستان:
نفر اول: دانیال مردانشاه
نفرات دوم:ستایش افروغ، فریباهژبرپور ،الهام رستمی
رتبه سوم: مهدی شکورنیا