جمعه    28 / 6 / 1399    23:14:00

نفرات برتر ترم ۲ بازیگری به شرح زیر می باشد:
نفر اول خانم پرستو دادخواه
نفر دوم خانم فاطمه کیانی
نفرات سوم خانم زهرا کاهکش و آقایان مهدی هادیان و رضا سلطانی