دوشنبه    31 / 6 / 1399    22:03:00

اسامی رتبه های برتر کنکور هنرجویان آموزشگاه تخصصی هنرهای نمایشی بازیگر:
نگین نجاری رتبه ۱۲۴
حسن حکمت روش رتبه ۸
بهار میرطاووسی رتبه ۸۸
معراج ابطهی رتبه ۱۷۲
محمد امین مطوری رتبه ۱۸۰