یکشنبه    4 / 8 / 1399    11:01:00

هنر جوهای تازه فارغ التحصیل موفق شدند به عضویت گروه کاوش درآیند.
اسامی اعضای جدید گروه کاوش
مائده ابراهیمی
طاهره رحیمی
مهدی حق شناس