از 13 / 6 / 93 تا 23 / 6 / 93
ساعت 20:30
پل آذر. ابتدای خیابان توحید. مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان

..