از 20 / 1 / 1394 تا 28 / 1 / 1394
ساعت 19
موزه خط خانه هنرمندان

جهت رزرو اینرنتی و برخورداری از تخفیف کافیست:
1. روز و تعداد بلیط و شماره تماس خود را در قسمت نظرات همین پست بگذارید
2. روز مورد نظر به گیشه مراجعه و ضمن ارائه کارت شناسایی بیلیط خود را دریافت نموده و مبلغ تخفیف دار را پرداخت نمایید.