ابراهیم   صداقتی

سال شروع فعالیت هنری : 1386
بازیگری:
انتظار... کارگردان : اکبر شفیعیان ..جشنواره دانش اموزی: 1379
محمد رسول الله ( ص)..کارگردان : ابراهیم صداقتی. جشنواره دانش آموزی 1380
سو تفاهم. کارگردان: مهرداد امیری.. دانشگاه اصفهان. 1387
مرگ در می زند. کارگردان: مهرداد امیری. دانشگاه اصفهان. 1388
محله برو و بیا. کارگردان : احسان جانمی. سطح شهر. اصفهان. 1389
حسن کریم.کارگردان: احسان جانمی. موسسه فرهنگی امام صادق. 1389
من و خبرنگار. کارگردان : احسان جانمی. تئاتر سیار .تهران. 1390
داستان جزیره به روایت شاهد عینی. کارگردان: ابراهیم صداقتی.. 1391
کارگردانی:
محمد رسول الله (ص) جشنواره دانش اموزی . 1380
داستان جزیره به روایت شاهد عینی. اردیبهشت تئاتر لنجان 1391
مدیر صحنه:
آل. کارگردان: احسان جانمی. سالن سوره حوزه هنری. 1388
ترآژدی تردید. کارگردان: احسان جانمی. سالن اصلی تالار هنر. 1388
مکبث به روایت پادشاه اسب ها. کارگردان: احسان جانمی. سالن اصلی فرشچیان. 1388
طراح نور:
دوست داشتن با سی سال تاخیر... کارگردان: امیر جاودانی زرین. دانشگاه اصفهان. 1388
مدیر روابط عمومی:
مادرانه. کارگردان: احسان جانمی. . سالن سوره حوزه هنری. سال 1389
پرنده شب. کارگردان: احسان جانمی. . سالن اصلی فرشچیان. 1389
اینجا خونه منه .کارگردان: احسان جانمی. . جشنواره استانی و منطقه ای. 1389
هنگامه ای که آسمان شکافت. سالن اصلی فرشچیان. 1389
داستان خنده داردیو هولناک.کارگردان: احسان جانمی. سالن اصلی تالار هنر. 1390
چشم پرده.کارگردان: احسان جانمی. سالن سوره حوزه هنری. . 1390
پاپانوئل و دست های یخ زده من. کارگردان: احسان جانمی. سالن اصلی فرشچیان. 1390
وصله بر سایه های ترک خورده. کارگردان: احسان جانمی. سالن سوره حوزه هنری. 1391
دن کامیلو. کارگردان: احسان جانمی. سالن اصلی تالار هنر. .1391
قط به اندازه یک سلام/ کارگردان: احسان جانمی. مائده وحید. .جشنواره تئاتر رضوی. بجنورد. 1391
از خواب هایم خون می چکد. کارگردان: احسان جانمی. سالن اصلی فرشچیان. 1391
بی در زمان. کارگردان: احسان جانمی. سالن اصلی تالار هنر. 1391
آدم برفی. کارگردان» مسعود براهعیمی. دلارام ترکی. سالن اصلی فرشچیان. 1391
مشاور حقوقی:
المیرا... نویسنده و کارگردان: مصطفی جعفری خوزانی. سالن سوره حوزه هنری. 1391
مقاله:
شناخت قرارداد بازیگری . راهی برای مبارزه با استثمارگری نوین
نقد حقوقی آیین نامه طرح استقرار گروه ها
یادداشت جامعه از تئاتر چه می خواهد؟