از 7 / 2 / 1401 تا 23 / 2 / 1401
ساعت 18:45
تالار هنر

در تاریخ، به دنبال رویاهایش، در پی انتقام است تا دوار سرش آرام گیرد