از 5 / 7 / 1400 تا 19 / 7 / 1400
ساعت 18:30
میدان لاله ، تالار هنر ، سالن اصلی