از 1 / 12 / 1400 تا 10 / 12 / 1400
ساعت 18:30
میدان لاله ، تالار هنر ، سالن اصلی